Nowe niedozwolone klauzule według UOKiK – październik 2011

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

Autorką poniższego wpisu jest Julia Mandel z firmy Trusted Shops, która zajmuje się certyfikacją sklepów internetowych. Informacja pochodzi z newslettera Trusted Shops, który możecie zamówić tutaj.

Ponad 70 nowych klauzul zostało wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych w październiku. Większość jest z zakresu turystyki i nieruchomości. Trusted Shops co miesiąc przedstawia nowo dopisane klauzule, które mogą dotyczyć również sklepów internetowych. Bądź na bieżąco i sprawdź, czy przypadkiem nie stosujesz ich w Twoim sklepie.

1. Prawo do odstąpienia od umowy
W sklepach internetowych często stosowane są klauzule, które ograniczają prawo do odstąpienia od umowy w sposób niezgodny z prawem. W październiku wpisano do rejestru następującą klauzule, która również dotyczy zwrotu w ramach reklamacji:

Numer wpisu 2610, data wpisu 19.10.2011:

Prawo zwrotu zamówionego przezentu przysługuje Uczestnikowi tylko w przypadku jego uszkodzenia w transporcie lub niezgodności z zamówieniem

2. Reklamacje
W rejestrze także wpisano nowe niedozwolone klauzule dotyczące reklamacji, które ograniczają prawa klienta w sposób niezgodny z prawem. Należy więc sprawdzić, czy przypadkiem w sklepie nie są stosowane następujące (lub podobne) klauzule:

Numer wpisu 2602, data wpisu 11.10.2011:

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od ich wpłynięcia i w tym czasie klient zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu reklamacyjnym

Numer wpisu 2611, data wpisu 19.10.2011:

W celu złożenia reklamacji Uczestnik musi w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki skontaktować się z XXX.

3. Właściwość miejscowa sądu
Ponownie wpisano do rejestru klauzule narzucające konsumentom właściwość miejscową sądu. Takich klauzul wpisano do rejestru już wiele, mimo tego sklepy nadal stosują takie klauzule, jak np. następujące:

Numer wpisu 2658, data wpisu 19.10.2011:

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem XXX a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny we Wrocławiu, właściwy dla siedziby sprzedawcy

Numer wpisu 2660, data wpisu 19.10.2011:

Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów nieuregulowanych w inny sposób, a wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu

4. Odpowiedzialność za towar podczas transportu
Poza tym do rejestru wypisana została jeszcze następująca niedozwolona klauzula, która dotyczy odpowiedzialności podczas transportu:

Numer wpisu 2660, data wpisu 11.10.2011:

Nie odpowiadamy za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego transportu.

Podsumowanie
Jeżeli jedna (lub więcej) z wymienionych klauzul wygląda znajomo, koniecznie należy sprawdzić regulamin, aby wykluczyć, że takie lub podobne klauzule są używane w Twoim sklepie. O ile istnieją wątpliwości, należy się skonsultować z prawnikiem.

Przeczytaj również:

Niezależnie od tego, regulamin sklepu powinien być regularnie sprawdzany i w razie potrzeby dostosowany.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę