Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest LeoFranco S.C. (NIP: 8943124234) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Klecińska 5B, lok. 11-12.
 2. Administrator jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz zgodnie z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 3. LeoFranco S.C. będzie administratorem i będzie przetwarzać dane firmowe/osobowe, tj. m.in.: Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, zajmowane stanowisko, adres zamieszkania w następujących celach: do realizacji usługi, do fakturowania, do wysyłania przypomnień o zaległościach finansowych , do celów windykacyjnych i/lub postępowań sądowych, do celów archiwalnych, do celów marketingowych m.in:
  • rejestracja i utworzenie konta
  • subskrypcja newslettera
  • oferowanie usług ekomercyjnie.pl
 4. LeoFranco S.C. oświadcza, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody na prowadzenie działań marketingowych lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 5. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu:
  • Prawo do dostępu do danych w tym do uzyskania kopii danych
  • Prawo do sprostowania danych
  • Prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - w razie zgłoszenia takiego żądania LeoFranco S.C. zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych)
  • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – LeoFranco S.C. wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie LeoFranco, jak również tego innego podmiotu.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora
 6. Niezależnie od powyższego każdemu, którego dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. LeoFranco S.C. oświadcza, że dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim, z którymi współpracuje serwis ekomercyjnie.pl.
 8. LeoFranco S.C. może uzyskać dostęp do informacji zbieranych za pomocą plików cookies i/lub innych technologii umożliwiających identyfikację.