Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych – październik 2012

Ekomercyjnie

Marcin A. Dobkowski

W październiku pojawiło się ponownie wiele wpisów dotyczących e-handlu. Niepokojące jest to, że właściwie e-sklepy ciągle dają się łapać na zapisy od dawna zakazane. W tym miesiącu nie pojawiła się żadna „rewolucyjna” klauzula, która wymuszałaby diametralne zmiany w regulaminach zgodnych z obowiązującym prawem na koniec września.

Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym? Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone? Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?Jeśli trzy razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Zaznaczone na czerwono zapisy naruszają prawa klienta, gdyż zawierają zastrzeżenia i rozwiązania mniej korzystne, niż uregulowania ustawowe. Na zielono oznaczyliśmy zaś nasze porady odnośnie klauzul.

 

Dane techniczne, opisy i zdjęcia

„Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.”

„Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane w opisach produktów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

„Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich błędów na stronie i w związku z tym informacje zawarte na naszej stronie nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Nie odpowiadamy za nagłe zmiany wzornictwa, wybarwień oraz wymiarów wprowadzone przez producentów oferowanych mebli”

„Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo zachowania należytej staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy oraz zdjęcia nie mogą być zatem podstawą do roszczeń wobec sklepu.

„Sklep internetowy [xxx] dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczone przy produktach były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w opisie;
 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w danych technicznych;
 • nie możemy zastrzegać prawa do różnic pomiędzy zdjęciami, a sprzedawanym produktem;
 • nie możemy wyłączyć odpowiedzialności za powyższe błędy w regulaminie;
 • w przypadku błędu klient ma prawo nie do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, a roszczenie ze względu na niezgodność towaru z umową.

 

Dostawa czas i odpowiedzialność

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadkach, gdy miało miejsce sporządzenie protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy domagać się spisania protokołu szkody;
 • nie możemy uzależniać przyjęcia reklamacji od przedstawienia protokołu szkody.
  

„[xxx] nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie.

„Przesyłki są dostarczane przez Pocztę Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. [xxx] nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.”

„ZLECENIOBIORCA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie doręczenie przesyłki, jeżeli […] c) zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zadeklarowaną.”

„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z niedotrzymania terminów przez firmę realizującą dostawę.

Za nie dotrzymanie terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie APTEKI, APTEKA nie ponosi odpowiedzialności.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za czas dostawy;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za szkodę powstałą do momentu wydania/dostarczenia przesyłki klientowi.

Reklamacje i zwroty

GWARANCJA: Klient pokrywa koszty transportu produktu do sklepu i z powrotem.

„[xxx] dokona zwrotu ceny produktu. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi.

„Jeśli wszystkie wyżej wymienione warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie […]”

„Jeśli wszystkie warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 10 dni na podane przez Kupującego konto bankowe.”

„Pieniądze zwracane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Koszty opłat związanych z transferem środków ponosi kupujący.”

Koszty przesyłki nie są zwracane

Nie ma możliwości zwrotu towaru. Każdy produkt jest wystarczająco opisany, posiada 2 zdjęcia, w tym zbliżenie produktu. Ewentualna wymiana jest możliwa w przypadku gdy klient opisze w e-mailu szczegółowe przyczyny zwrotu, ale decyzja o przyjęciu zwrotu należy do sprzedającego”

„W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy przed wysłaniem towaru skontaktować się z nami telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. W innym przypadku, Zwracający towar będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy potrącać kosztów manipulacyjnych;
 • nie możemy wymagać dołączenia dowodu zakupu (paragon/faktura/rachunek);
 • nie możemy domagać się spełnienia innych warunków niż ustawowe np. numeru RMA
 • koszt dostawy ulega zwrotowi w takim zakresie w jakim zmieniła się po odstąpieniu treść umowy.
  

„Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu (paragonem lub fakturą), a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.”

„Reklamowany towar nie może być używany, w przeciwnym razie sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.”

„Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nieużywanego, nieuszkodzonego produktu, w oryginalnym opakowaniu oraz otrzymanego wraz z przesyłką paragonu fiskalnego (rachunku). Gwarantujemy Państwu zwrot wartości towaru. Koszty dostawy i odesłania towaru ponosi kupujący.”

„Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko w przypadku towaru nie używanego i nie noszącego śladów eksploatacji oraz gdy będzie odesłany w oryginalnym nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą wyświetlacz), plomby zabezpieczające towar lub uszkodził worki foliowe w które był zapakowany towar lub akcesoria.”

„Zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny Konsument może dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem, że nie jest uszkodzony, jest oryginalnie zapakowany wraz z kompletem dokumentacji i akcesoriów i nie nosi śladów eksploatacji.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy wymagać zwrotu w oryginalnym opakowaniu;
 • nie możemy wymagać zwrotu produktu nieużywanego – produkt może nosić normalne ślady zużycia.

UWAGA! Zwracany nie może być jednak produkt, który powinien być zwrócony w ramach reklamacji.

 

„Ewentualne reklamacje powstałe w czasie użytkowania po zamontowaniu produktu należy kierować bezpośrednio do producenta – na podstawie gwarancji, która znajduje się razem z produktem.”

Towar nie odebrany w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia reklamacyjnego ulega przepadkowi na rzecz firmy [xxx]

„Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

Warto zapamiętać:

 • nie ograniczać prawa do reklamacji lub ograniczaj swojej odpowiedzialności/udziału w procesie reklamacji;
 • nie możemy wydłużać ustawowych terminów;
 • nie kreować dla siebie praw naruszających prawa konsumenta.


Sąd właściwy dla sporu

„Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów mogących wyniknąć w związku z ze sprzedażą towarów przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu jest Sąd powszechny ogólnie właściwy dla siedziby Sprzedawcy.”

„Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sprzedawcą a klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, lub też będzie niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

„Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.”

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby [xxx].”

„Sądem właściwym rzeczowo dla rozpatrywania wszelkich ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu oraz działania portalu [xxx], jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby [xxx]”

„Jeśli jednak byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny w Szczecinie, właściwy dla siedziby sprzedawcy.”

„Jeżeli nie jest możliwe polubowne załatwienie sporu właściwym miejscowo do rozpoznania sprawy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę właściciela sklepu [xxx].

„Sądem właściwym dla wszelkich spraw spornych związanych z każdą działalnością portalu [xxx] jest sąd miejscowo właściwy według miejsca siedziby [xxx]”

„Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy w jakikolwiek sposób zastrzegać określonej właściwości sądu;
 • sądem właściwym jest zawsze sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

 

Zmiana regulaminu

„[xxx] zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

„[xxx] zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych na portalu [xxx] Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na portalu [xxx]

„[xxx] zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego Regulaminu bez powiadomienia.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać prawa do zmian w regulaminie bez przedstawienia mechanizmu zmiany nie naruszającego praw nabytych klientów.

 

? czyli inne lub dziwne zapisy

„Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w sklepie internetowym przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło klienta.”

„Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane i związane z tym następstwa oraz za poprawność działania oprogramowania.”

UWAGA! Regulamin nie jest miejscem do umieszczania w nim wszystkiego co nam do głowy wpadnie! W regulaminie powinno znajdować się prawem przewidziane minimum i nic więcej.

„Zwrotowi nie podlegają towary, w której wybrana została opcja odbioru osobistego w siedzibie firmy. Ponieważ w takim przypadku do faktycznej sprzedaży i zawiązania umowy kupna/sprzedaży dochodzi w siedzibie sklepu [xxx]. Przez Internet składane jest tylko zlecenie dostarczenia towaru do salonu.”

W tym wypadku wszystko zależy od tego jak w regulaminie został określony moment zawarcia umowy. Na pewno w przypadku zapłaty przed odbiorem, ten zapis jest wadliwy. W przypadku płatności przy odbiorze i dodatkowego zapisu, że momentem zawarcia umowy jest moment dokonania zapłaty, można by taki zapis bronić. Za pewne jednak nie długo i nie wiem, czy warto ryzykować.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę