Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych – marzec 2013

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

Marzec, tak jak poprzednie miesiące 2013 roku, nie obfitował w nowe klauzule abuzywne. Właściwie cały czas e-sklepy dają się łapać na od dawna zakazane zapisy, zwłaszcza dotyczące prawa zwrotu i reklamacji. Niepokojącym natomiast wydaje się, że co raz częściej klauzule dotyczą nie regulaminów sklepów, a regulaminów konkursów, promocji czy programów lojalnościowych/partnerskich itp. Dzięki naszemu produktowi – Wzór regulaminu dla sklepów internetowych – ciągle sprawdzamy dla Was rejestr klauzul abuzywnych i przedstawiamy regularne zestawienia na ten temat.

Zaznaczone na czerwono zapisy naruszają prawa klienta, gdyż zawierają zastrzeżenia i rozwiązania mniej korzystne niż uregulowania ustawowe. Na zielono oznaczyliśmy zaś nasze porady odnośnie klauzul.

Dane techniczne, opisy i zdjęcia

„16. Sklep mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantuje, że prezentowane na stronie towary w formie zdjęć i opisów słownych zawierających dane techniczne towarów nie zawierają braków lub błędów. Ewentualne błędne opisy oraz błędne ceny nie mogą być podstawą do roszczeń.

„Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie internetowej XXX opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantujemy, że nie zawierają błędów lub braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń…

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w opisie;
 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w danych technicznych;
 • nie możemy zastrzegać prawa do różnic pomiędzy zdjęciami, a sprzedawanym produktem;
 • nie możemy wyłączyć odpowiedzialności za powyższe błędy w regulaminie;
 • w przypadku błędu klient ma prawo nie do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, a roszczenie ze względu na niezgodność towaru z umową.

 

Dostawa czas i odpowiedzialność

„a) od momentu wysłania produktów firma XXX nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczaniu wysłanych produktów.

„Sklep XXX nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy firmy kurierskiej lub poczty.

„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania (…) Poczty Polskiej (…) w tym za opóźnienia lub błędy przekazywaniu danych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zaginięcia paczek nadanych POCZTĄ POLSKĄ.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy domagać się spisania protokołu szkody;
 • nie możemy uzależniać przyjęcia reklamacji od przedstawienia protokołu szkody;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za czas dostawy;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za szkodę powstałą do momentu wydania/dostarczenia przesyłki klientowi.

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Ograniczenie odpowiedzialności sklepu

„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania (…) dostawców Internetu, w tym za opóźnienia lub błędy przekazywaniu danych.

„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (…) zaniechania dostawców Internetu, w tym za opóźnienia lub błędy przekazywaniu danych.

„Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wady ukryte nagród zdobytych w Konkursie, powstałe z winy producenta.

„Organizatorzy nie odpowiadają za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym uszczerbek, stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, poniesione przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie (…)

„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (…) zaniechania Poczty Polskiej (…) w tym za opóźnienia lub błędy przekazywaniu danych.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności jeśli prawo taką odpowiedzialność przewiduje;
 • w przypadku poniesienia przez nas straty w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich przysługuje na prawo dochodzenia od nich odszkodowania;
 • nagroda jest zrównana w prawach do reklamacji z zakupionym w e-sklepie produktem.

 

Reklamacje i zwroty

„W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia.

Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze nie zużytym.

„19. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

„W powyższej sytuacji nie zwracamy kosztów dostawy oraz zwrotu towaru.

„Należność za odesłany towar zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki. Należność za towar wysłany uprzednio na koszt XXX (zamówienie powyżej 399 zł), zostanie pomniejszona o zrealizowane koszty wysyłki…

Wszelkie koszty związane z odstąpieniem od umowy, a w szczególności koszty przesyłki ponosi Klient…

„Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego, tzn. koszt dostawy i odesłania nie podlega zwrotowi, a wszelkie dodatkowe koszty np. Przekazu pocztowego będą potrącone ze zwracanej kwoty.

„W przypadku uznania reklamacji, Sklep dostarczy Klientowi naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar, na koszt Sklepu. Jeżeli wymiana lub naprawa nie będą możliwe, Klient otrzyma kwotę równą zapłaconej za zwrócony towar, przelewem na wskazane w Zgłoszeniu reklamacyjnym konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Opłatę za przekaz pocztowy ponosi Klient.

„Zwracany w trybie opisanym w § 23 regulaminu towar zostanie przyjęty przez sklep XXX tylko wtedy, gdy będzie znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym, niesklejonym taśmą opakowaniu.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy potrącać kosztów manipulacyjnych;
 • nie możemy wymagać dołączenia dowodu zakupu (paragon/faktura/rachunek);
 • nie możemy domagać się spełnienia innych warunków niż ustawowe np. numeru RMA
 • koszt dostawy ulega zwrotowi w takim zakresie, w jakim zmieniła się po odstąpieniu treść umowy;
 • nie możemy wymagać zwrotu w oryginalnym opakowaniu;
 • nie możemy wymagać zwrotu produktu nieużywanego – produkt może nosić normalne ślady zużycia;
 • nie ograniczać prawa do reklamacji lub ograniczaj swojej odpowiedzialności/udziału w procesie reklamacji;
 • nie możemy wydłużać ustawowych terminów;
 • nie kreować dla siebie praw naruszających prawa konsumenta;

UWAGA! Zwracany nie może być jednak produkt, który powinien być zwrócony w ramach reklamacji.

 

Sąd właściwy dla sporu

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy będzie sąd właściwy według siedziby, bądź miejsca zamieszkania każdorazowego pozwanego.

„Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.”

„Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający najbliżej miejsca działalności Sprzedawcy – to jest w Cieszynie…

„Ze względu na swoje dobre imię firma dąży do polubownego rozwiązania spraw spornych. W przypadku gdy nie ma możliwości rozwiązania spraw spornych na tej drodze spory powstałe rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby firmy.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy w jakikolwiek sposób zastrzegać określonej właściwości sądu;
 • sądem właściwym jest zawsze sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

 

Zmiana regulaminu

„6. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.” 

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zmieniać postanowień i zasad „gry” w trakcie „gry”;
 • nie możemy zastrzegać prawa do zmian w regulaminie bez przedstawienia mechanizmu zmiany nie naruszającego praw nabytych klientów.

UWAGA! Regulamin nie jest miejscem do umieszczania w nim wszystkiego co nam do głowy wpadnie! W regulaminie powinno znajdować się prawem przewidziane minimum i nic więcej.

 

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę