Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych – luty 2013

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

W lutym pojawiło się niezwykle mało klauzul dotyczących e-handlu. Nieliczne wpisy nie wymuszają ogólnej zmiany regulaminów, gdyż dotyczą wcześniej wpisanych do rejestru klas naruszeń praw konsumenckich. Dzięki naszemu produktowi – Wzór regulaminu dla sklepów internetowych – ciągle sprawdzamy dla Was rejestr klauzul abuzywnych i przedstawiamy regularne zestawienia na ten temat.

Zaznaczone na czerwono zapisy naruszają prawa klienta, gdyż zawierają zastrzeżenia i rozwiązania mniej korzystne niż uregulowania ustawowe. Na zielono oznaczyliśmy zaś nasze porady odnośnie klauzul.

Dostawa czas i odpowiedzialność

XXX nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmy kurierskie.

„Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

„Operator oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia oraz zwrot przesyłki, gdy zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na liście przewozowym.”

„Operator oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nie nastąpiły one z ich winy.”

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości paczki należy bezwzględnie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, spisać protokół szkody, który powinien zawierać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń/braków. Następnie podpisany protokół należy przesłać do XXX Brak tego protokołu uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych lub braków w przesyłce.”

Podanie nieprawdziwych danych nt przesyłki lub zapakowanie jej bez zachowania wytycznych zwalnia Operatora i Przewoźnika z odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki.”

Protokół reklamacji spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy domagać się spisania protokołu szkody;
 • nie możemy uzależniać przyjęcia reklamacji od przedstawienia protokołu szkody;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za czas dostawy;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za szkodę powstałą do momentu wydania/dostarczenia przesyłki klientowi.

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Ograniczenie odpowiedzialności sklepu

„Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans) wynikające z niemożności korzystania z serwisu, związaną z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności jeśli prawo taką odpowiedzialność przewiduje;
 • w przypadku poniesienia przez nas straty w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich przysługuje na prawo dochodzenia od nich odszkodowania.

 

Reklamacje i zwroty

W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

„Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w obuwiu nie zużytym.

„Reklamacji nie podlegają (…) produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne.

„Nie pobieramy żadnych opłat manipulacyjnych za zwrot towaru. Jedyne koszty związane z tym procesem to koszty firmy przewozowej kurier lub Poczta Polska, które pokrywa Nabywca w obie strony.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy potrącać kosztów manipulacyjnych;
 • nie możemy wymagać dołączenia dowodu zakupu (paragon/faktura/rachunek);
 • nie możemy domagać się spełnienia innych warunków niż ustawowe np. numeru RMA
 • koszt dostawy ulega zwrotowi w takim zakresie, w jakim zmieniła się po odstąpieniu treść umowy;
 • nie możemy wymagać zwrotu w oryginalnym opakowaniu;
 • nie możemy wymagać zwrotu produktu nieużywanego – produkt może nosić normalne ślady zużycia;
 • nie ograniczać prawa do reklamacji lub ograniczaj swojej odpowiedzialności/udziału w procesie reklamacji;
 • nie możemy wydłużać ustawowych terminów;
 • nie kreować dla siebie praw naruszających prawa konsumenta;

UWAGA! Zwracany nie może być jednak produkt, który powinien być zwrócony w ramach reklamacji.

 

Sąd właściwy dla sporu

„Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a gdyby porozumienie takie nie było możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

„Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umów zawartych z XXX Strony będą rozstrzygały polubownie w drodze negocjacji, a jeżeli nie będzie to możliwe w terminie 30 dni od podjęcia negocjacji Strony poddadzą go rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Operatora.

„Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy w jakikolwiek sposób zastrzegać określonej właściwości sądu;
 • sądem właściwym jest zawsze sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

 

Zmiana regulaminu

„[…] zastrzegamy sobie prawo własnej interpretacji oraz zmian niniejszego regulaminu.”

„Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w siedzibie XXX lub na stronie internetowej XXX (§ 10.3 Regulaminu).”

„Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie przez zamieszczenie ich na stronie internetowej sklepu.”

„XXX zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji.”

„XXX zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu” (§ 10 ust. 3 Regulaminu).”

„XXX poinformuje o zakończeniu programu w salonach oraz na stronie internetowej pod adresem XXX w terminie na co najmniej 30 dni przed datą zakończenia Programu” (§ 10 ust. 2 Regulaminu).”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zmieniać postanowień i zasad „gry” w trakcie „gry”;
 • nie możemy zastrzegać prawa do zmian w regulaminie bez przedstawienia mechanizmu zmiany nie naruszającego praw nabytych klientów.

 

? czyli inne lub dziwne zapisy

„Operator ma prawo do usunięcia konta zarejestrowanego Klienta bez podania przyczyny.”

„Uczestnik programu może zostać wykluczony przez XXX z udziału, w każdym czasie, a w tym w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu” (§ 7 ust.3 Regulaminu).”

„Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym firmy XXX oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.”

„Przywileje (…) mogą ulegać zmianie” (§ 5.5.3 Regulaminu).”

Warto zapamiętać:

 • należy poświęcić szczególną uwagę momentowi zawarcia umowy, gdyż z chwilą zawarcia umowy prawa i obowiązki stron są dokładnie uregulowane w obowiązujących przepisach.

UWAGA! Regulamin nie jest miejscem do umieszczania w nim wszystkiego co nam do głowy wpadnie! W regulaminie powinno znajdować się prawem przewidziane minimum i nic więcej.

 

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę