Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych – listopad 2012

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

W listopadzie wpisów dotyczących e-handlu było mniej, ale pojawiła się wcześniej rzadko poruszana kwestia momentu zawarcia umowy, co ma istotne znaczenie dla np. biegu terminu do zwrotu. E-sklepy nadal, jak widać poniżej, wpisują do regulaminów zakazane w niektórych przypadkach od lat klauzule. Tworzą też zapisy ewidentnie faworyzujące je w stosunku do klienta, co w obecnych czasach jest w sposób oczywisty naruszeniem praw konsumenta.

Zaznaczone na czerwono zapisy naruszają prawa klienta, gdyż zawierają zastrzeżenia i rozwiązania mniej korzystne, niż uregulowania ustawowe. Na zielono oznaczyliśmy zaś nasze porady odnośnie klauzul.

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Dane techniczne, opisy i zdjęcia

„XXX (…) jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu.

„Opisy oraz zdjęcia produktów są wykonywane na podstawie katalogów oraz innych informacji handlowych przekazywanych przez dystrybutorów, producentów. Sklep nie odpowiada za błędy w katalogach naszych dostawców.

Zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia błędów w opisie produktów.

„Mimo wszelkich starań Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w opisie;
 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w danych technicznych;
 • nie możemy zastrzegać prawa do różnic pomiędzy zdjęciami, a sprzedawanym produktem;
 • nie możemy wyłączyć odpowiedzialności za powyższe błędy w regulaminie;
 • w przypadku błędu klient ma prawo nie do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, a roszczenie ze względu na niezgodność towaru z umową.

Dostawa czas i odpowiedzialność

Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej/przewozowej protokołu szkody.

„Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy domagać się spisania protokołu szkody;
 • nie możemy uzależniać przyjęcia reklamacji od przedstawienia protokołu szkody.

 

Sklep nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem paczki przez firmę przewozową.

„Firma XXX nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umowy w przypadku (…) zakłóceń w regularnych dostawach, ogólnego lub częściowego strajku, szczególnie w usługach pocztowych/kurierskich i przewozowych (…).”

W wypadku zagubienia przesyłki lub innego przypadku losowego prowadzone będzie dochodzenie poprzez firmę przewozową. W tym czasie nie jest możliwy żaden zwrot kosztów czy towaru.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za czas dostawy;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za szkodę powstałą do momentu wydania/dostarczenia przesyłki klientowi.

 

Ograniczenie odpowiedzialności sklepu

„Uchylamy się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty bezpośrednie (…) lub za inne koszty wynikające z zakupu jakiegokolwiek produktu w naszym sklepie internetowym.”

„Odpowiedzialność sklepu internetowego w każdym przypadku ograniczona będzie do sumy zamówienia.”

„Sklep XXX nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie aplikacji i w przypadku jego zdiagnozowania klient nie ma prawa dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej w stosunku do właściciela firmy XXX.”

„XXX nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu XXX.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności jeśli prawo taką odpowiedzialność przewiduje;
 • w przypadku poniesienia przez nas straty w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich przysługuje na prawo dochodzenia od nich odszkodowania.

Reklamacje i zwroty

„W razie odstąpienia od umowy przez Kupującego w jakimkolwiek zakresie, strony zgodnie postanawiają, iż wynikająca z umowy cena promocyjna towaru w kwocie 1 zł wzrośnie do wysokości wskazanej w cenniku Sprzedającego, z którym Kupujący się zapoznał. Sprzedający zobowiązuje się do wystawienia korekty faktury VAT.”

„Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru na wskazane przez klienta konto bankowe. Koszty dostawy oraz przesyłki zwrotnej nie podlegają zwrotowi.

„Aby skorzystać z uprawnień reklamacyjnych należy skontaktować się z działem serwisu sklepu XXX pod adresem mailowym XXX lub pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej. Na podstawie numeru zamówienia zostanie nadany numer RMA przesyłki serwisowej, który należy zapisać na opakowaniu przesyłki w widocznym miejscu razem z napisem REKLAMACJA, przesyłki bez numeru RMA nie będą odbierane

„Jeżeli w trakcie zawierania transakcji klient otrzymuje darmową przesyłkę, to w przypadku rezygnacji z transakcji i zwrotu towaru, koszty dostawy poniesione przez sklep XXX pomniejszoną kwotę, o której mowa w pkt 5).

„Jeśli reklamacja okaże się nieuzasadniona (np. sprzęt jest sprawny) może zostać pobrana opłata za diagnostykę i ekspertyzę wg kosztów rzeczywistych.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy potrącać kosztów manipulacyjnych;
 • nie możemy wymagać dołączenia dowodu zakupu (paragon/faktura/rachunek);
 • nie możemy domagać się spełnienia innych warunków niż ustawowe np. numeru RMA
 • koszt dostawy ulega zwrotowi w takim zakresie w jakim zmieniła się po odstąpieniu treść umowy.

„Zwracany towar będzie przyjęty wyłącznie pod warunkiem, że nie był używany, zapakowany w oryginalne, nienaruszone opakowanie.”

„Zwrotowi podlega wyłącznie towar nieużywany i w oryginalnym opakowaniu.”

„Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” kupujący może zrezygnować z zakupionego produktu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że produkt nie był w żaden sposób eksploatowany, jest w oryginalnym opakowaniu oraz nie nosi śladów użytkowania.

„Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Artykuły muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy wymagać zwrotu w oryginalnym opakowaniu;
 • nie możemy wymagać zwrotu produktu nieużywanego – produkt może nosić normalne ślady zużycia.

UWAGA! Zwracany nie może być jednak produkt, który powinien być zwrócony w ramach reklamacji.

„W tym wypadku Nabywca powinien zwrócić koszty finansowe transakcji, koszty transportu i koszty magazynowania towaru.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich złożenia i w tym czasie Zamawiający zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu reklamacyjnym.”

Towar nieodebrany w ciągu 14 dni od poinformowania Klienta o jego odbiorze, przechodzi do depozytu. Za depozyt pobierana jest opłata roczna w wysokości 5% wartości towaru.

Warto zapamiętać:

 • nie można ograniczać prawa do reklamacji lub ograniczać swojej odpowiedzialności/udziału w procesie reklamacji;
 • nie możemy wydłużać ustawowych terminów;
 • nie kreować dla siebie praw naruszających prawa konsumenta.


Sąd właściwy dla sporu

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy XXX.

„Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.”

„Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między firmą reprezentującą aptekę internetową XXX, a jej klientami jest Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy w jakikolwiek sposób zastrzegać określonej właściwości sądu;
 • sądem właściwym jest zawsze sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

Zmiana regulaminu

„Dokonanie zakupów w sklepie XXX jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie sklepu bez obowiązku informowania o tym użytkowników oraz klientów.”

„Podmiot prowadzący księgarnię uprawniony jest do interpretacji niniejszego Regulaminu.”

„Księgarnia Internetowa zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie.”

„Jednocześnie XXX zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub w całości serwisu bez uprzedzenia.”

„Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać prawa do zmian w regulaminie bez przedstawienia mechanizmu zmiany nie naruszającego praw nabytych klientów.

? czyli inne lub dziwne zapisy

Chwilą wydania towaru jest (…) w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi (art. 544 § 1 Kodeksu Cywilnego).”

W przypadku sprzedaży wysyłkowej wydanie towaru przewoźnikowi stanowi wykonanie umowy przez Sprzedającego.

Warto zapamiętać:

 • „wykonanie” umowy następuje z momentem wydania towaru kupującemu, a przewoźnik kupującym nie jest – taka próba ograniczenia praw konsumenta (bieg terminów, odpowiedzialność sprzedawcy za rzecz sprzedaną do jej wydania itp. itd.) jest niedopuszczalna.

 

Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.

Warto zapamiętać:

 • „zawarcie umowy” w chwili wydania w przypadku sklepu internetowego pozbawiałoby ochrony konsumenta w okresie od zamówienia do wydania, gdyż wedle tego zapisu nie wiązałaby go ze sprzedającym umowa.

 

„W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności XXX zobowiązuje się do telefonicznego lub listownego powiadomienia Kupującego o powstałej zaległości. Kupujący wyraża zgodę na takie powiadomienie i obciążenie go kosztami. Umowny koszt powiadomienia telefonicznego wynosi 10 zł za każdą przeprowadzoną rozmowę, koszt wysłania korespondencji 15 zł od każdego wysłanego listu. Koszty powiadomień telefonicznych i listownych nie mogą przekroczyć w sumie 150 zł.”

„W przypadku zalegania z płatnością wpłaty powyżej 10 dni XXX zastrzega sobie prawo do osobistego (przez przedstawiciela) poinformowania Kupującego o stanie zaległości i uzgodnienia zasad wpłat w miejscu jego zamieszkania. Strony zgodnie postanawiają, że koszty takiego poinformowania nie mogą przekroczyć 300 zł za jedną wizytę u Kupującego, a w przypadku ich naliczenia XXX zastrzega sobie prawo do księgowania ich w pierwszej kolejności wraz z odsetkami, zgodnie z art. 451 par.1 Kodeksu Cywilnego.”

UWAGA! Regulamin nie jest miejscem do umieszczania w nim wszystkiego co nam do głowy wpadnie! W regulaminie powinno znajdować się prawem przewidziane minimum i nic więcej.

 

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę