Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych – grudzień 2012

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

Grudzień był miesiącem, w którym pojawiło się bardzo mało wpisów dotyczących e-handlu i właściwie wszystkie to już znane nam zapisy. To kolejny miesiąc, w którym nie ma wpisów istotnie zmieniających postrzeganie praw i obowiązków e-sprzedawców. Miejmy nadzieję, że to sygnał wyczerpywania się „spornych obszarów” w zakresie praw konsumentów, a dzięki naszemu produktowi – Wzór regulaminu dla sklepów internetowych – ciągle trzymamy rękę na pulsie.

Zaznaczone na czerwono zapisy naruszają prawa klienta, gdyż zawierają zastrzeżenia i rozwiązania mniej korzystne niż uregulowania ustawowe. Na zielono oznaczyliśmy zaś nasze porady odnośnie klauzul.

Dostawa czas i odpowiedzialność

„Podstawą do złożenia reklamacji jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej w chwili doręczenia paczki oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego w jego obecności. W przypadku niezastosowania się do powyższej informacji reklamacje dotyczące uszkodzenia zawartości paczki nie będą przyjmowane.

„W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, fakt ten należy zgłosić przewoźnikowi, rozpakować ją i spisać w jego obecności protokół zniszczenia. Tylko w tym przypadku uznajemy reklamację wynikłą z tytułu wad powstałych podczas transportu.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy domagać się spisania protokołu szkody;
 • nie możemy uzależniać przyjęcia reklamacji od przedstawienia protokołu szkody.

XXX nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

Sklep XXX nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę oczekiwanych korzyści, w szczególności w wyniku nieterminowej realizacji zamówienia, w tym za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez pocztę i firmy kurierskie.

Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za czas dostawy;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za szkodę powstałą do momentu wydania/dostarczenia przesyłki klientowi.

 

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Ograniczenie odpowiedzialności sklepu

W każdym wypadku odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości szkody rzeczywistej i nie będzie przekraczała każdorazowo mniejszej z wartości: czterokrotności kwoty złożonego zamówienia lub kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności jeśli prawo taką odpowiedzialność przewiduje;
 • w przypadku poniesienia przez nas straty w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich przysługuje na prawo dochodzenia od nich odszkodowania.

 

Reklamacje i zwroty

„Sklep zobowiązuje się do zwrotu należności za produkt bez uwzględnienia kosztów dostawy i kosztów odesłania produktu.”

„2. (…) Koszty przesyłki nie są zwracane. 3. (…) Jeżeli towar został wysłany na koszt sprzedawcy, od zwracanej wartości towaru zostaną potrącone poniesione przez sprzedawcę koszty przesyłki.

„W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia.”

Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów pakowania i dostawy poniesionych przy zakupie towaru i wyszczególnionych na dokumencie zakupu.”

Z towarem należy zwrócić paragon zakupu, jeżeli został wystawiony. Klient przed wysyłką towaru musi powiadomić za pomocą email oraz telefonicznie pracownika XXX o fakcie nadania przesyłki. Brak powiadomienia może oznaczać nie odebranie przesyłki.

Pozostałe przypadki reklamacji Kupujący jest zobowiązany zgłosić w przeciągu 3 dni od otrzymania przesyłki.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy potrącać kosztów manipulacyjnych;
 • nie możemy wymagać dołączenia dowodu zakupu (paragon/faktura/rachunek);
 • nie możemy domagać się spełnienia innych warunków niż ustawowe np. numeru RMA
 • koszt dostawy ulega zwrotowi w takim zakresie w jakim zmieniła się po odstąpieniu treść umowy.
Rezygnacja z zamówienia skierowanego już do realizacji skutkuje przepadkiem wpłaconej zaliczki.„W tym wypadku Nabywca powinien zwrócić koszty finansowe transakcji, koszty transportu i koszty magazynowania towaru.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich złożenia i w tym czasie Zamawiający zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu reklamacyjnym.”

Towar nieodebrany w ciągu 14 dni od poinformowania Klienta o jego odbiorze, przechodzi do depozytu. Za depozyt pobierana jest opłata roczna w wysokości 5% wartości towaru.”

Warto zapamiętać:

 • nie można ograniczać prawa do reklamacji lub ograniczać swojej odpowiedzialności/udziału w procesie reklamacji;
 • nie można wydłużać ustawowych terminów;
 • nie kreować dla siebie praw naruszających prawa konsumenta.

 

Sąd właściwy dla sporu

Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z umowy jest sąd w Zielonej Górze.”

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.”

Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby „sprzedającego” oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego.”

Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy XXX.”

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.”

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby XXX.”

„Jeśli jednak nie byłoby to satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

Wszelkie spory wynikłe z zawarcia umowy na odległość, będą rozstrzygane w sądzie w Szczecinie.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy w jakikolwiek sposób zastrzegać określonej właściwości sądu;
 • sądem właściwym jest zawsze sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

 

Zmiana regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu sklepu internetowego XXX w każdym czasie.”

XXX zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie XXX.”

Firma XXX zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w dowolnym momencie.”

XXX zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Nabywca jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.”

Sklep zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji oraz zmian niniejszego regulaminu, zwłaszcza w przypadku zmiany obowiązujących przepisów.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać prawa do zmian w regulaminie bez przedstawienia mechanizmu zmiany nie naruszającego praw nabytych klientów.

 

? czyli inne lub dziwne zapisy

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. Inne ustalenia poczynione w formie ustnej pomiędzy Kupującym a Reprezentantem są nieważne i nie rodzą żadnych skutków prawnych.”

Warto zapamiętać:

 • jeżeli jedna forma jest wystarczająca do zawarcia umowy, to taka sama forma wystarczy do zmiany, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.

 

Niepodjęcie przesyłki przez Klienta w terminie wcześniej przez Sklep uzgodnionym jest równoznaczne z odstąpieniem przez Klienta od umowy, z przyczyn za jakie odpowiedzialność ponosi Klient. W takim przypadku, wpłacona tytułem zaliczki kwota ulega przepadkowi. W przypadku, gdy wpłata zostanie dokonana w kwocie wyższej niż 40% produktu (zaliczka), to różnica zostanie zwrócona Klientowi w terminie 14 dni od daty niepodjęcia przez Klienta przesyłki.”

Pisma nieodebrane z powodu zmiany adresu bez powiadomienia XXX będą zostawione w aktach XXX ze skutkiem doręczenia.”

UWAGA! Regulamin nie jest miejscem do umieszczania w nim wszystkiego co nam do głowy wpadnie! W regulaminie powinno znajdować się prawem przewidziane minimum i nic więcej.

 

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę