Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych – czerwiec 2013

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

Czerwiec był ewidentnie zapowiedzią sezonu wakacyjnego, który również dotyczy organizacji prokonsumenckich i SOKiK. Wpisów jest stosunkowo mało i dotyczą wyłącznie wcześniej zakazanych zapisów. Najwięcej problemu sprawiają e-sklepom przepisy o reklamacjach i zwrotach. Usilne próby obejścia prokonsumenckich zapisów nie tylko są nieskuteczne, ale narażają sprzedawców na koszty związane z procesem przed SOKiK.

Dzięki naszym produktom – Regulaminy dla sklepów internetowych – ciągle sprawdzamy dla Was rejestr klauzul niedozwolonych i przedstawiamy regularne zestawienia na ten temat.

Zaznaczone na czerwono zapisy naruszają prawa klienta, gdyż zawierają zastrzeżenia i rozwiązania mniej korzystne niż uregulowania ustawowe. Na zielono oznaczyliśmy zaś nasze porady odnośnie klauzul.

Dane techniczne, opisy i zdjęcia

„Zamieszczone na stronach internetowych XXX informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania i inne – pochodzą od producentów produktów. XXX dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich zgodność ze stanem faktycznym.

„Pomimo dołożenia należytej staranności w ofercie prezentowanej na XXX mogą pojawić się błędy, w szczególności dotyczące danych technicznych produktu, kolor oraz inne dane indywidualizujące produkt, które jednak nie mogą być podstawą do roszczeń wobec Sprzedawcy.

„Pracownicy sklepu internetowego XXX dokładają wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.”

„XXX dokłada najwyższych starań aby fotografie oraz opisy oferowanych towarów odpowiadały rzeczywistości w najwyższym możliwym stopniu. Nie można jednak wykluczyć pomyłek, które nie mogą stanowić podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń pod adresem firmy XXX.

„XXX dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w opisie;
 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w danych technicznych;
 • nie możemy zastrzegać prawa do różnic pomiędzy zdjęciami, a sprzedawanym produktem;
 • nie możemy wyłączyć odpowiedzialności za powyższe błędy w regulaminie;
 • w przypadku błędu klient ma prawo nie do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, a roszczenie ze względu na niezgodność towaru z umową.

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Dostawa czas i odpowiedzialność

„XXX nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej.”

„Firma XXX nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe w wyniku działań osób trzecich.”

„Przesyłki są dostarczane firmą kurierską w ciągu 1-3 dni. Sklep internetowy XXX nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej.

„XXX nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z winy przewoźnika, jak również za uszkodzenia towaru powstałe w czasie transportu.”

„Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez firmy kurierskie lub pocztę.”

„Za opóźnienia wynikające z działania Poczty Polskiej i firmy kurierskiej nie odpowiadamy.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy domagać się spisania protokołu szkody;
 • nie możemy uzależniać przyjęcia reklamacji od przedstawienia protokołu szkody;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za czas dostawy;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za szkodę powstałą do momentu wydania/dostarczenia przesyłki klientowi.

 

Ograniczenie odpowiedzialności sklepu

„XXX nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od niej, np. awariami serwerów pocztowych (…)”

„XXX nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności jeśli prawo taką odpowiedzialność przewiduje;
 • w przypadku poniesienia przez nas straty w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich przysługuje na prawo dochodzenia od nich odszkodowania;
 • nagroda jest zrównana w prawach do reklamacji z zakupionym w e-sklepie produktem.

 

Reklamacje i zwroty

„Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 30 dni.”

„Towar nie może być zwrócony jeśli Zamawiający zdjął opakowanie lub plomby zabezpieczające towar.”

„Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.”

„W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty za transport w obie strony.”

„Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) (…)”

„Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru (…) oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu.”

„Klient ma prawo do odstąpienia od umowy przez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 10 dni od dnia dostarczenia towaru (dotyczy konsumentów). Zwrot towarów wynikający ze skorzystania z prawa odstąpienia następuje na koszt Klienta. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem fiskalnym oraz „oświadczeniem” o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru. Zwracany towar musi być przesłany w oryginalnym i kompletnym opakowaniu oraz nie może nosić śladów użytkowania (w tym montażu itp.). Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Zwrot ceny nastąpi w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.”

„W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia.”

„W przypadku odstąpienia od umowy kupna koszt wysyłki zwrotnej pokrywa nabywca towaru, a zwracana nabywcy kwota zostanie automatycznie pomniejszona o faktycznie poniesione koszty wysyłki, koszty bankowe, związane z przelewem zwrotnym środków na konto nabywcy oraz ubezpieczenia przesyłki i opłaty za pobranie należności, jeśli takie zostały poniesione.

„XXX dokona zwrotu ceny produktu, koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi.

„Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Koszty dostawy (…) towaru nie podlegają zwrotowi.

„Zwrot zapłaty (bez opłaty pocztowej) następuje w ciągu 1-7 dni roboczych od daty wpłynięcia zwracanego towaru do sklepu, w formie przelewu lub przekazu pocztowego – zgodnie z dyspozycją Klienta. Sklep nie zwraca kosztów nadania przesyłki. Koszty związane z przesyłką zamówienia (…) leżą po stronie Klienta.”

W przypadku uszkodzenia podczas transportu przez zewnętrzną firmę (firma kurierska) XXX nie ponosi odpowiedzialności.

Zwracany towar nie może być używany, ani uszkodzony oraz musi posiadać oryginalne opakowanie.

Warunkiem uznania zwrotu jest odesłanie towaru wraz z otrzymaną fakturą w sposób gwarantujący jego bezpieczny transport.”

XXX nie zwraca kosztów dostawy towaru do Klienta, ani nie pokrywa kosztów odesłania towaru.”

„Towar można zwrócić w ciągu 10 dni (bez podania przyczyny), licząc od daty otrzymania towaru (na swój koszt) zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi posiadać oryginalne opakowanie i oryginał dowodu zakupu.”

„§ 34 Sklep gwarantuje zwrot wartości zamówienia…Koszty dostawy…towaru nie podlega zwrotowi. § 35 Zwrot wartości zamówienia pomniejszany jest dodatkowo o poniesiony przez XXX koszt dostawy również wtedy, gdy zamówienie było wysłane na koszt sklepu i opłata ta nie była pobrana w pierwotnym zamówieniu.

„Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, (…) Koszty dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi i ponosi je kupujący.”

„Podczas odbioru przesyłki kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu technicznego zamówionych artykułów i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sporządzić protokół uszkodzenia w obecności kuriera. Gdyż tylko takowy jest podstawą do ubiegania się o zwrot kosztów.”

„Suma zwrotu dotyczy wyłącznie ceny zakupionego towaru-wszelkie koszty przesyłek w tym wypadku, pokrywa Klient.”

„W przypadku odstąpienia od umowy otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru po pomniejszeniu jej o koszty wykonania przelewu. Nie możesz żądać zwrotu kosztów dostawy i odesłania towaru.”

Reklamacji podlegają wyłącznie fizyczne wady ukryte, powstałe z winy producenta w towarze niezużytym.

„Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.”

„Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki; towar należy odesłać na swój koszt, koszt ten jak również koszt dostawy nie podlegają zwrotowi.

„Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu. (…) W przypadku zwrotu towaru, Kupujący płaci za jego transport zarówno do Kupującego jak i z powrotem wg pełnych stawek transportowych ponoszonych XXX.

„Każdy klient ma prawo w myśl art.221 Kodeksu Cywilnego odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru. Musi jednak przysłać pisemne oświadczenie na adres firmy, oraz odesłać towar: – W nienaruszonym stanie, – W oryginalnym pudełku, – Bez śladów olejów, smarów itp.,- Bez śladów użycia typu „jedna próba”, „pobrudził się”, „porysował się” itp.,- Z dowodem zakupu, – OHK (komplet uszczelek nie rozerwane – by sprawdzić czy pasuje jest jedna strona cała przeźroczysta) W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu. Do załączonego zwrotu musi być załączona informacja o numerze konta na który ma zostać przelana kwota pieniędzy. Klient ponosi koszt odesłania do nas paczki, oraz kwotę 25 zł lub więcej (zależnie gdzie i o jakiej wadze był wysłany towar) z tytułu poniesionych przez nas kosztów wysyłki.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy potrącać kosztów manipulacyjnych;
 • nie możemy wymagać dołączenia dowodu zakupu (paragon/faktura/rachunek);
 • nie możemy domagać się spełnienia innych warunków niż ustawowe np. numeru RMA
 • koszt dostawy ulega zwrotowi w takim zakresie w jakim zmieniła się po odstąpieniu treść umowy;
 • nie możemy wymagać zwrotu w oryginalnym opakowaniu;
 • nie możemy wymagać zwrotu produktu nieużywanego – produkt może nosić normalne ślady zużycia;
 • nie ograniczać prawa do reklamacji lub ograniczaj swojej odpowiedzialności/udziału w procesie reklamacji;
 • nie możemy wydłużać ustawowych terminów;
 • nie kreować dla siebie praw naruszających prawa konsumenta.

UWAGA! Zwracany nie może być jednak produkt, który powinien być zwrócony w ramach reklamacji.

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Sąd właściwy dla sporu

„Ewentualne spory wynikające z zamówień w oparciu o regulamin rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby XXX”

„Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby XXX”

„Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie byłoby możliwe, spór rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby XXX”

„Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem hurtowni internetowej rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy w jakikolwiek sposób zastrzegać określonej właściwości sądu;
 • sądem właściwym jest zawsze sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

 

Zmiana regulaminu

„Właściciel XXX zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.”

„XXX zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie XXX”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zmieniać postanowień i zasad „gry” w trakcie „gry”;
 • nie możemy zastrzegać prawa do zmian w regulaminie bez przedstawienia mechanizmu zmiany nie naruszającego praw nabytych klientów.

 

? czyli inne lub dziwne zapisy

„W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma XXX zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.”

„XXX zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny, w przypadku błędów w wyświetlaniu cen na stronie i ich stanie magazynowym.”

Warto zapamiętać:

 • należy poświęcić szczególną uwagę momentowi zawarcia umowy, gdyż z chwilą zawarcia umowy prawa i obowiązki stron są dokładnie uregulowane w obowiązujących przepisach;
 • złożenie zamówienia jest złożeniem zamówienia, a nie akceptacją regulaminu, czy zgoda na otrzymywanie informacji handlowych (na to należy odebrać osobne zgody).

UWAGA! Regulamin nie jest miejscem do umieszczania w nim wszystkiego co nam do głowy wpadnie! W regulaminie powinno znajdować się prawem przewidziane minimum i nic więcej.

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę