Kiedy sklep internetowy musi mieć kasę fiskalną?

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

Autorem poniższego materiału jest Michał Frąckowiak, Trinity Kancelaria Prawna Waluga i Wspólnicy Sp. k. (strona www).

Handel elektroniczny – charakter prowadzonej działalności, a obowiązek używania kas

Polskie przepisy prawa podatkowego nie regulują w sposób jednorodny obowiązku posiadania kas fiskalnych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w postaci sklepu internetowego. Konieczność posiadania kasy zależna będzie od spełnienia określonych warunków w zakresie sposobu prowadzenia sprzedaży, wysokości obrotów osiąganych w danym roku podatkowym oraz od rodzaju sprzedawanych towarów.

Możliwość prowadzenia sklepu internetowego bez używania kasy fiskalnej pojawi się w sytuacji, gdy spełnione będą łącznie trzy warunki:

 1. dostawa sprzedanych towarów odbywać się będzie w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
 2. zapłata w całości nastąpi za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, której jest członkiem),
 3. z dokumentacji dotyczącej transakcji (dowodów wpłaty) jednoznacznie będzie wynikać jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła. Dokumentacja taka wskazywać będzie musiała ponadto dane osoby fizycznej (w tym adres), na rzecz której dokonano wysyłki towarów.

Prowadzenie sprzedaży w opisany powyżej sposób zwalnia przedsiębiorcę z konieczności nabycia kasy fiskalnej niezależnie od osiąganych przez niego obrotów w danym roku podatkowym.

Sama odmienność sposobu prowadzenia transakcji (np. przez umożliwienie nabywcom towarów jego odbioru w siedzibie przedsiębiorcy lub zapłatę za towar gotówką) nie musi automatycznie rodzić obowiązku używania kasy fiskalnej. Ustawodawca przewidział zwolnienie w zakresie obowiązków ewidencjonowania transakcji także dla przedsiębiorców osiągających mniejsze obroty. Zwolnienie to będzie miało miejsce w dwóch sytuacjach:

 1. przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż nie będą zobowiązani do nabycia kasy fiskalnej, jeżeli ich roczne obroty w pierwszym roku sprzedaży nie przekroczą kwoty 20.000 zł;
 2. przedsiębiorcy prowadzący już działalność będą zwolnieni z ewidencjonowania transakcji przy użyciu kasy fiskalnej jeżeli kwota obrotu z działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 40.000 zł.

Powyższe zwolnienia ze względu na sposób dokonywania transakcji oraz wysokość osiąganych obrotów nie będą miały zastosowania przy sprzedaży określonych towarów. Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy każdorazowo będzie zobowiązany do nabycia kasy fiskalnej jeżeli wśród oferowanych przez niego towarów znajdować się będą:

 1. Paliwa płynne lub gazowe;
 2. Gaz płynny;
 3. Silniki spalinowe tłokowe, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych, nadwozia do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep oraz części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników;
 4. Sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten;
 5. Sprzęt fotograficzny z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego;
 6. Wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54, poz.535);
 7. Płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne( w tym kasety wideo), dyskietki, karty pamięci, kartridże z nagranymi( zapisanymi) danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego(w tym również z licencją na użytkowanie);
 8. Paliwa silnikowe lub dodatki albo domieszki do paliw silnikowych;
 9. Wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%.

Dla zobrazowania powyższych zasad podać można krótki przykład. Sklep internetowy zawierający wyposażenie dla domów będzie zobowiązany do nabycia kasy fiskalnej jeżeli wśród oferowanych przez niego towarów znajdować się będą radia domowe. Pojawienie się w ofercie jakiegokolwiek towaru ze wskazanych w punktach 1-9 będzie bowiem rodziło obowiązki w zakresie wystawiania paragonów fiskalnych na te towary niezależnie od sposobu dokonywania transakcji oraz wysokości obrotów osiąganych w danym roku podatkowym.

Obowiązek monitorowania zmian w prawie podatkowym

Zasady dotyczące zwolnienia z obowiązku używania kas fiskalnych przez przedsiębiorców uregulowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących(Dz. U. nr 224 poz. 1797). Rozporządzenie to ma charakter okresowy i obowiązuje do 31 grudnia 2010 roku. Rodzi to konieczność obserwowania przez przedsiębiorców zaangażowanych w działalność związaną z handlem elektronicznym kolejnych zmian przepisów wykonawczych. Wprowadzanie odmiennych zasad w przyszłości spowoduje powstanie obowiązku dostosowania się do ewentualnych wymogów w tym zakresie.

Praktyka z ubiegłych lat wskazuje jednak, iż zasady zawierane w kolejnych rozporządzeniach dotyczących zwolnień z obowiązku używania kas fiskalnych wydawanych na podstawie art.111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) nie ulegają wielkim zmianom. Nadto 26 lipca 2010 roku opublikowane zostało przez Ministra Finansów kolejne rozporządzenie regulujące omawianą tematykę (Dz. U. nr 138, poz. 930), które obowiązywać będzie w latach 2011-2012. Nie wprowadza ono żadnych odmienności w stosunku do omówionych powyżej zasad.

Powyższy tekst pochodzi z książki „eCommerce. Proste odpowiedzi na trudne pytania”. Książkę od kilku dni można kupić w księgarni ProInfo (link).

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę